ราคานำ้มันวันนี้

Blue Gasoline 95 33.76 บาท
Blue Diesel 25.69 บาท
Blue Gasohol 91 26.08 บาท
Blue Gasohol E20 23.34 บาท
NGV 16.07 บาท
Blue Gasohol 95 26.35 บาท
Blue Gasohol E85 19.34 บาท
HyForce Premium Diesel 29.29 บาท