ราคานำ้มันวันนี้

Blue Gasoline 95 35.96 บาท
Blue Diesel 29.29 บาท
Blue Gasohol 91 28.58 บาท
Blue Gasohol E20 25.84 บาท
NGV 16.13 บาท
Blue Gasohol 95 28.85 บาท
Blue Gasohol E85 20.64 บาท
HyForce Premium Diesel 32.89 บาท