ราคานำ้มันวันนี้

Blue Gasoline 95 36.26 บาท
Blue Diesel 27.29 บาท
Blue Gasohol 91 28.58 บาท
Blue Gasohol E20 25.84 บาท
NGV 16.23 บาท
Blue Gasohol 95 28.85 บาท
Blue Gasohol E85 20.64 บาท
HyForce Premium Diesel 30.89 บาท