15 Sep

การใช้งาน Clarifai api เพื่อตรวจสอบรูปภาพ

ในสมัยก่อนการทำเว็บประกาศขายหรือที่สมาชิกสามารถใส่รูปภาพได้เองนั้น เป็นเรื่องยากที่ต้องตรวจสอบว่าเป็นรูปที่ต้องการจริงหรือเปล่า เช่นเป็นเว็บเกี่ยวกับประกาศขายรถแต่ใส่รูปของบ้านมาแทนทำให้ผู้ดูแลเว็บต้องปวดหัวมานั่งลบกันทุกวัน ปัจจะบันก็มี AI ที่จะเข้ามาช่วยทำงานแทนคนในส่วนนี้ ผมไปเจอ api ที่เป็น image recognition ชื่อ   https://www.clarifai.com/  แต่วันนี้ผมจะใช้ ่javascript จริงๆก็มีอีกหลายยี่ห้อ ทั้ง google,ibm,microsoft

เรามาดูตัวอย่างกันครับ

(สมมุติถ้าผมทำเว็บรถที่สมาชิกสามารถมาลงรูปรถเองได้ต้องใส่รูปรถเท่านั้น )

 

จากตัวอย่างหากไม่ใช่รูปรถระบบจะบอกว่าไม่มีรูปรถ และด้านขวา api จะตอบกลับมาว่ามีโอกาศเป็นรูปอะไรบ้าง ซึ่งประโยชน์ตรงนี้เองที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบรูปเบื้องตนของสมาชิกที่จะลงรูปก่อนได้

วิธีการ

1 ไปสมัครสมาชิกกับ www.clarifai.com และสร้าง api key ขึ้นมาเพื่อใช้งาน

2 เป็นส่วนของ Code js ที่สำคัญ

 

$(document).ready(function(){ 

const app = new Clarifai.App({
 apiKey: 'Your Api Key'
});var detect = "car"; // ตัวแปลสำหรับ Detect ว่าให้เป็นอะไร
var status_yes = ""; // text แสดงสถานะ

// functionสำหรับอ่่านไฟล์ในและส่ง Api
function readURL(input) {

  if (input.files && input.files[0]) {
    
   var reader = new FileReader();
   reader.onload = function (e) {
   
   if(e.total>1235716){ // Detect Size
   alert("ไฟล์ใหญ่เกินไป");
   return false;
   }
   var imageData = e.target.result;
   $("#tempimage .datashow").html("<img width='100%' src='" + imageData +"' />");
   imageData = imageData.replace(/^data:image\/(.*);base64,/, "");
    
   // ส่วนเรียก api   
   app.models.predict(Clarifai.GENERAL_MODEL,imageData).then(function(response) {
           
           $(".res").html("");
           $(".imagetxt").html("");
          status_yes = "<span style='color:red;'>ไม่มีรูปของรถยนต์อยู่เลย</span>";
           $.each(response.outputs[0].data.concepts, function( index, value ) { // loop ค่่าที่ api ตอบกลับมา
               
               
             if(value.name==detect && value.value > 0.95){
                 status_yes = "<span style='color:green;'>มีรูปรถผ่าน</span>";
              }
              
             $(".res").append("<p>"+value.name+" : "+value.value+"</p>");
           });
           
           $(".imagetxt").html(status_yes);
           
   },
   function(err) {
       console.error(err);
   });
      
      
   }

    reader.readAsDataURL(input.files[0]);
  }
}

$(".fileupload").change(function(){
  readURL(this);
});

 

       
     });

 

ซึ่ง code js ที่สำคัญก็มีแค่นี้ครับ ส่วนไฟล์ทั้งหมดสามารถ Download ได้ครับ

ปล.

 • api ส่วนใหญ่จะเสียเงินตามครั้งการใช้งาน แต่จะเริ่มจากฟรีก่อน
 • การใช้ javascrpt ตรวจสอบอาจไม่ปลอดภัยควรใช้ Server ตรวจสอบอีกชั้นจะดีกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *