Tag Archives: border-radius

04 Oct

การใช้ css Border-Radius ทำลูกเล่นในเว็บ

คำสั่ง Border-Radius ใน css นั้นเป็นคำสั่งสำหรับกำหนดขอบรูปร่าง Element นั้นๆ ให้ขอข้างมีความโค้งเป็นวงกลม โดยจะใส่ค่าตามรูปด้านล่าง จะเป็นการใส่ค่าเดียว ที่ 30% ซึ่งอาจะใช้เป็น px ก็ได้ (ถ้าจะให้เป็นวงกลมใส่ 50%) หรือเราสามารถใส่ 4 ค่าก็ได้ เพื่อให้เป็นวงกลมรูปร่างแปลกตา